Kaotiko
X
Album (2011)
Kaotiko
Reacciona!!!
Album (2010)
Kaotiko
Adrenalina
Album (2008)
Kaotiko
Destino escrito
Album (2006)
Kaotiko
Raska y pierde
Album (2003)
Kaotiko
Mundo kaotiko
Album (2001)